BEDRIJFSGEGEVENS

De site www.ferrero.nl wordt uitgegeven door:
FERRERO B.V., naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 684.000, met kantoor te Westbroek 58, 4822 ZW Breda, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 32060408, btw-nummer NL 001320403B01.
De voorstelling en de inhoud van deze site die eigendom is van de FERRERO-groep, zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom.

AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

De website www.ferrero.nl (de "site") is het eigendom van FERRERO B.V., die deze site heeft gemaakt voor informatie-, communicatie- en amusementdoeleinden en stelt deze site beschikbaar aan gebruikers uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het handelsmerk FERRERO, de handelsmerken op Ferrero-producten en promotieactiviteiten die worden weergegeven op de pagina's van de website (met inbegrip van de relevante logotypes) evenals andere onderscheidende kenmerken, hetzij benoemend, symbolisch of in een slogan, die hierop betrekking hebben (hierna de “Ferrero-handelsmerken”) zijn het exclusieve eigendom van FERRERO B.V. en/of andere bedrijven/entiteiten van Ferrero Groep. Ieder gebruik of reproductie van deze Ferrero-handelsmerken ongeacht de reden of de manier waarop is uitdrukkelijk en streng verboden en wordt gerechtelijk vervolgd conform de relevante wetgeving.

De handelsmerken, logo's en symbolen van derden die op de website worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaren, die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan: reproductie is verboden.

De webpagina's die de website vormen en alle inhoud ervan (met inbegrip van, onder meer, tekst, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden) zijn beschermd door auteursrechten in eigendom van FERRERO B.V. of bevatten materiaal waarvoor toestemming is ontvangen voor het gebruik ervan; reproduceren, kopiëren, publiceren, overdragen (geheel of gedeeltelijk) ongeacht de vorm of de manier is dus verboden.

Reproducties van de website of een gedeelte ervan mogen niet worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden.

Downloaden van materiaal van de website is uitsluitend toegestaan als daarvoor uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door een specifieke melding voor dit doel in de webpagina's. Deze toestemming heeft uitsluitend betrekking op het persoonlijke en niet-commerciële gebruik van gedownload materiaal: alle andere vormen van gebruik zijn streng verboden. Niets op de website mag worden opgevat als het verlenen van een expliciete of impliciete toestemming voor het gebruik van handelsmerken, tekst, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden of andere beschermde elementen van Ferrero die hierboven worden genoemd.

Materiaal dat wordt overgedragen naar de website door de gebruikers valt onder de specifieke wettelijke voorschriften voor de voorwaarden waaronder materiaal naar de website wordt verzonden en waarnaar hierbij wordt verwezen. Gebruikers wordt aanbevolen deze wettelijke voorschriften zorgvuldig te lezen alvorens materiaal te verzenden.

FERRERO B.V. besteedt de allergrootste zorg aan de selectie en het bijwerken van de inhoud van de website; FERRERO B.V. aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid in geval van ontbrekende, onvolledige of foutieve informatie van welke aard dan ook.

Bovendien wijst FERRERO B.V. iedere aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het bezoeken van de website voor de gebruikers of hun eigendom, het niet kunnen bezoeken van de website of niet kunnen downloaden van materiaal van de website waar dat is toegestaan, met inbegrip van schade aan de informatieapparaten van de gebruikers die wordt veroorzaakt door virussen.

ACCOUNTREGISTRATIE

De gegevens die bij registratie worden verstrekt aan een initiatief dat wordt gepromoot door FERRERO B.V. kunnen ook worden gebruikt voor de deelname van dezelfde gebruiker aan toekomstige initiatieven van FERRERO B.V.. De gegevens die bij registratie door de gebruiker worden verstrekt, moeten waar en nauwkeurig zijn. De gebruiker zal ervoor zorgen dat hij/zij Ferrero direct op de hoogte stelt van wijzigingen in de gegevens die werden verstrekt bij deze registratie.

De gebruiker zal ervoor zorgen dat hij/zij zijn registratiegegevens strikt vertrouwelijk houdt.

VEILIGHEID

Deze website en de links naar websites zijn zeer zorgvuldig gecontroleerd door FERRERO B.V.. Daarom staat er geen gevaarlijke of onaangename inhoud voor kinderen op de website. De geadverteerde producten kunnen niet rechtstreeks via de website worden aangekocht.

Echter, FERRERO B.V. is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen websites en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden waarmee een opgenomen link bestaat, aangezien Ferrero daar geen controle over uitoefent.

PRIVACYBELEID

Overeenkomstig art. 13 van de Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna de “verordening”), delen wij u mee dat de verwerker van de door u verstrekte persoonsgegevens FERRERO B.V. is (hierna “Ferrero"), met kantoor te Westbroek 58, 4822 ZW Breda.

Browsegegevens

De informatiesystemen en programma's die worden gebruikt om onze website te laten functioneren, verzamelen enige gegevens waarvan de overdracht automatisch plaatsvindt als er protocollen voor internetcommunicatie worden gebruikt (bijv. IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt om verbinding te maken met de website, URI –Uniform Resource Identifier- adressen van de opgevraagde resources, tijdstip van het verzoek, de gebruikte methoden om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het responsbestand, statuscode van de respons –succes, fout, etc.- en andere parameters die betrekking hebben het op het besturingssysteem en informatieomgeving van de gebruiker). Hoewel deze gegevens niet bedoeld zijn om te worden gekoppeld aan individuen waarop de gegevens betrekking hebben, is het mogelijk dat, door hun aard en door de verwerking van en koppeling met verdere gegevens die in het bezit zijn van externe partijen, door deze gegevens gebruikers mogelijk kunnen worden geïdentificeerd.

Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor statistische doeleinden over het gebruik van de website, zonder deze te koppelen aan een ID van de gebruikers en met als doel het monitoren van de juiste werking van de website en zullen onmiddellijk na de verwerking worden verwijderd. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het onderzoeken van aansprakelijkheid in het geval dat er informatiemisdrijven tegen de website zijn gepleegd.

Gegevens die vrijwillig door gebruikers zijn verstrekt

Ferrero kan bepaalde persoonsgegevens zoals contactgegevens verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres en andere informatie zoals welke zoekopdrachten u hebt gedaan, marketingvoorkeuren en deelname aan promoties of evenementen, voor de hieronder vermelde doeleinden. Daarnaast, waar de website u toestaat om te registreren via uw persoonlijke profiel in sociale media (bijv. Facebook, Twitter, etc.) met uw voorafgaande en herroepbare toestemming, kunnen wij toegang krijgen tot beperkte informatie die is opgenomen in dit profiel, zonder uw toestemming vooraf, met betrekking tot uw naam, locatie, likes, interesses, contacten en afbeeldingen.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats via de procedures, technische en elektronische middelen, die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens te beschermen. Dit zijn het verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, raadplegen, uitwerken, wijzigen, selecteren, ophalen, afstemmen, gebruiken, combineren, blokkeren, communiceren, verspreiden, wissen en vernietigen van gegevens, met inbegrip van een combinatie van twee of meer van deze activiteiten.

Waar van toepassing vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats:

a) voor doeleinden die van essentiële aard zijn, met inbegrip van:

1. het aanmaken en beheren van de gebruikersaccount en de relevante beveiliging, in het geval van een registratie;

2. het op de juiste wijze voldoen aan de verplichtingen die vereist zijn volgens de geldende wetgeving, met inbegrip van regelgeving over wedstrijden als deze gebruiker deelneemt aan wedstrijden of prijsvragen op onze website;

3. het beantwoorden van de verzoeken die door gebruikers naar Ferrero zijn gestuurd, met inbegrip van, zonder beperking, het vrijwillige verzenden van berichten, brieven of e-mails, aan de adressen van Ferrero of een andere entiteit van de Ferrero Groep zoals vermeld op de website, die het daaropvolgende verzamelen impliceren van het adres, met inbegrip van het e-mailadres, van de zender of het relevante telefoonnummer, noodzakelijk om de verzoeken te beantwoorden, evenals alle andere persoonsgegevens die zijn opgenomen in de relevante communicatie.

Er is geen toestemming vereist voor de verwerking van gegevens voor de doeleinden onder nummer 1 en 3 van letter a), aangezien deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan de gebruiker deel uitmaakt of voor de implementatie van maatregelen die door de gebruiker zijn aangevraagd voordat er een overeenkomst is aangegaan (art. 6, letter b) van par. 1, van de verordening). De persoonsgegevens kunnen worden toegewezen aan de redacteur en de eigenaar van de website voor de genoemde doeleinden en verder voor de genoemde wettelijke redenen.

Er is geen toestemming vereist voor de verwerking van gegevens voor de doeleinden onder nummer 2 van letter a), aangezien deze verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (verordening, letter a) van de eerste paragraaf van art. 6).

b) na toestemming vooraf door de gebruiker, voor marketingdoeleinden door het verzenden van berichten per post, e-mail, sms, sociale media, push e-mail, fax en telefoon, nieuwsbrieven en commerciële communicatie/aanbiedingen (met inbegrip van aangepaste aanbiedingen, mits de relevante toestemming onder de volgende letter c aanwezig is) die door Ferrero en/of andere bedrijven van Ferrero Groep of externe partijen die door deze laatste zijn ingeschakeld, en voor statistische doeleinden, enquêtes en marktonderzoeken met betrekking tot hun producten, diensten, evenementen en informatie over de voedings- en gezondheidsbranche.

c) bij toestemming vooraf door de gebruiker, voor profileringsdoeleinden, met inbegrip van –zonder beperking- het verwerken van gegevens met betrekking tot de aanschafkeuzes, -gewoonten en -voorkeuren van de gebruiker, het geografische referentiegebied, evenals voor het aanmaken van profielen (individuele en/of geaggregeerde profielen) om aangepaste aanbiedingen te kunnen doen die van belang kunnen zijn voor de gebruiker. De persoonsgegevens die met uw toestemming zijn verzameld van uw profielen op sociale media (wanneer u zich bijvoorbeeld registreert op de website via een sociaal netwerk) worden eveneens verwerkt voor deze doeleinden.

Gebruikers hoeven geen persoonsgegevens te verstrekken om door de openbare pagina's van de website te browsen. Het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder letter a) is optioneel, echter, het niet verstrekken van vereiste gegevens (als zodanig aangegeven in het registratieformulier, waar van toepassing) kan ervoor zorgen dat gebruikers de registratie niet kunnen voltooien of geen gebruik kunnen maken van gerelateerde diensten. Het verstrekken van optionele gegevens is altijd vrij en heeft geen invloed op de mogelijkheid om gebruik te maken van gerelateerde diensten of om deel te nemen aan wedstrijden.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de aangevraagde dienst te verstrekken of voor de periode die wij volgens de wet verplicht zijn (bijv., gegevens mogen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan om het reguliere verloop van wedstrijden te monitoren of gegevens die voor marketing- en profileringsdoeleinden worden verzameld mogen niet langer worden bewaard dan wettelijk is toegestaan, dit is 24 maanden in het geval van gegevens die zijn verzameld voor de doeleinden die zijn vermeld in letter b) voor marketing gebaseerd op profileringsgegevens en 12 maanden vanaf het verzamelen in het geval van gegevens die zijn verzameld voor de doeleinden die zijn vermeld onder letter c) of voor de periode die volgens de Verordening is toegestaan, als deze langer is). Na deze periode worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van de gegevens die wij wettelijk verplicht langer moeten bewaren.

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is niet vereist wanneer gegevens worden verzameld voor de doeleinden zoals vermeld onder letter a.1, a.2 en a.3 en wanneer het verplicht is om deze gegevens te verwerken en/of in verband met, een wettelijke verplichting, verordening of Europese wetsbepaling of voor het uitvoeren van verplichtingen die ontstaan uit een overeenkomst waarvan de gebruiker deel uitmaakt of voor de implementatie van maatregelen die door de gebruiker zijn aangevraagd voordat er een overeenkomst is aangegaan. De toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de doeleinden die zijn vermeld onder letter b) en c) hierboven is vrij en optioneel; als er geen toestemming wordt gegeven met betrekking tot de doeleinden voor verwerking onder letter b) kan Ferrero gebruikers niet op de hoogte houden van nieuwe aanbiedingen en promotieactiviteiten, en als er geen toestemming wordt gegeven met betrekking tot de doeleinden voor verwerking onder letter c) kunnen wij geen producten of diensten aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften of voorkeuren van de gebruikers.

Gebruikers mogen op ieder moment eerder gegeven toestemming intrekken of eerder verstrekte contactgegevens wijzigen door contact op te nemen met Ferrero op de hieronder beschreven manieren.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door de medewerkers die hiervoor door Ferrero zijn aangewezen of door een externe leverancier die als verwerker is aangewezen.

In het kader van zijn activiteiten en voor de hierboven aangegeven doeleinden kan Ferrero externe partijen inschakelen voor het namens het bedrijf uitvoeren van specifieke diensten en onder zijn instructies, als verwerker. Deze externe partijen leveren Ferrero verwerkings- of aanvullende diensten (bijv. wedstrijdgerelateerde activiteiten, klantenservice, IT-diensten met betrekking tot de werking van de website, e-mailing). De volledige lijst van externe partijen die als verwerker zijn aangewezen, is verkrijgbaar bij de contactpersonen waarvan hieronder de gegevens vermeld staan. Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of overgedragen aan externe partijen, uitgezonderd in het geval van uitzonderlijke bedrijfstransacties, wanneer persoonsgegevens kunnen worden toegewezen aan- of ingebracht kunnen worden bij externe kopers/huurders of rechthebbenden.

Persoonsgegevens mogen worden overdragen naar andere landen van de Europese Unie waar de locaties of de servers van Ferrero of van zijn leveranciers zich bevinden. Persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Gebruikers mogen te allen tijde de rechten uitoefenen die onder de geldende wetgeving van kracht zijn, door het relevante verzoek te richten aan onze afdeling Privacy van Ferrero B.V. via het e-mailadres: privacy.nl@ferrero.com, met inbegrip van het recht om:
  • Bevestiging te krijgen van het bestaan van uw persoonsgegevens en toegang tot deze gegevens
  • Uw persoonsgegevens te laten bijwerken, wijzigen en/of rectificeren
  • Uw persoonsgegevens te laten wissen, persoonsgegevens anoniem te maken, gegevens te blokkeren waarvan de verwerking onwettig is of grenzen te stellen voor de verwerking
  • Bezwaar te maken tegen verwerking op basis van geldige gronden
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt met als doel het zenden van advertentiemateriaal, het uitvoeren van rechtstreekse verkoop, marktonderzoeken of voor commerciële communicatie
  • Eerder gegeven toestemming in te trekken zonder dat de wettigheid van verwerking gebaseerd op toestemming voor deze intrekking wordt aangetast
  • Een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen die door de gebruiker zijn verstrekt en te verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerker

COOKIE

Als u meer informatie wilt over de cookies die in onze website worden gebruikt, lees dan ons cookiebeleid