terug

2018-07-09

VOEDINGSMIDDELENSECTOR VERDUURZAAMT PRODUCTIEKETEN

VOEDINGSMIDDELENSECTOR VERDUURZAAMT PRODUCTIEKETEN

29 juni, Rotterdam. De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Vandaag is het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen. Ferrero is als lid van FNLI nauw betrokken bij de totstandkoming van het convenant.

Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen wordt ondertekend door een brede coalitie. Deze bestaat uit de brancheorganisaties CBL, FNLI en NVS, de vakbonden FNV en CNV, de Rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties ICCO, Woord en Daad en Global March en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Solidaridad sluit aan als steunbetuiger. De onderhandelingen voor dit convenant zijn gefaciliteerd door de SER.

Convenant met hele branche
De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie neemt gezamenlijk het initiatief om projecten op te zetten. Daarnaast wordt gewerkt aan IMVO-risicomanagement om problemen in de keten te kunnen voorkomen en aan te pakken. Het convenant heeft betrekking op alle bedrijven die zijn aangesloten bij CBL, FNLI en NVS. Bij dit convenant tekenen de brancheorganisaties namens de sector. Zij moeten ervoor zorgen dat alle bij hen aangesloten bedrijven risico’s in kaart brengen en aanpakken. De brancheorganisaties en bedrijven trekken daarbij samen op met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties om zo problemen aan te pakken die de bedrijven niet individueel kunnen oplossen.

Gezamenlijke projecten leefbaar loon en klimaat
Dit convenant gaat de sector helpen bij aanpassingen in de bedrijfsvoering die nodig zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In het convenant is vastgelegd dat partijen in het eerste jaar starten met gezamenlijke projecten op het gebied van klimaat en leefbaar loon.

Zesde sectorconvenant over internationaal MVO
Het convenant Verantwoord Voedingsmiddelen is het zesde convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vier daarvan zijn onder begeleiding van de SER tot stand gekomen. Convenanten voor verzekeringen, pensioenen, sierteelt, natuursteen en de metallurgische sector zijn in voorbereiding. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over Internationaal MVO.

PERSCONTACT